ทัวร์ตลาดค้าส่ง "จีน" - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ตลาดค้าส่ง "จีน"

ทัวร์พ่อค้าแม่ค้า พาเข้าถึงแหล่งขายส่งชั้นนำของ "เมืองจีน"
บริการเป็นกันเอง มีไกด์ชำนาญทาง บริการรถ รับ-ส่ง ที่สนามบิน
ทัวร์จีนสำหรับ พ่อค่าแม่ค้า ราคาเริ่มต้นที่ 24,900 บาท /ท่าน
พิเศษ!! ไม่จำเป็นต้องไปเป็นกรุ๊ป ไปคนเดียว ก็สามารถ เดินทางได้ค่ะ (มีไกด์ส่วนตัวให้ด้วย)

===================================

ทำไมต้องไปกับเรา?
1. ปกติเเล้วทัวร์ทั่วไปจะจัดให้ ไกด์ 1 คน ต่อ 1กรุ๊ปทัวร์เท่านั้น ทำให้การดูเเลไม่ทั่วถึง เสี่ยงต่อการพลัดหลงเเละอาจเกิดเหตุร้ายได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีไกด์ ให้เลือก 2 แบบ คือ
1.1. เป็นคนไทย ที่มีความชำนาญเรื่องภาษาจีน
1.2. ไกด์ จีน ที่สามารถพูดภาษาไทยได้
      เพราะฉะนั้น ลูกทัวร์ สบายใจได้ในเรื่องของการสื่อสาร การเดินทางหรือสถานที่ย่อมรู้จักเป็นอย่างดี ติดต่อโรงงานก็เข้าถึงได้ง่ายกว่า มีความรู้ สามารถระวังและป้องกันภัย ให้ลูกค้าได้เช่น การพลัดหลง หรือเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่ควรจะไป พร้อมทั้งให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเมืองจีน การอยู่การกิน รวมถึงข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่างๆ ตลอดทริปการเดินทาง
3. ไม่จำเป็นต้องไปเป็นหมู่คณะ หรือกรุ๊ปใหญ่ ๆ  1 ท่าน ก็สามารถเดินทางได้โดยมีไกด์ท้องถิ่นที่พูดภาษาไทยคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
4. บริษัทมีการสืบค้นสินค้าให้ก่อนที่ลูกค้าจะเดินทางไปดูสินค้าด้วยตัวเอง เพื่อทำให้ลูกค้าได้สินค้าที่ต้องการอย่างแท้จริง
5. บริษัทสามารถเป็นตัวแทนในการจัดและนำเข้าสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
===================================

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง - กวางโจว - ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
XX.XX น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ดอนเมืองตามรายการ AIR ASIA  / THAI AIRWAYS / KENYA AWAYS / CHINA SOUTHERN AIRLINES / CHINA EASTERN AIRLINES |
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศจีน

วันที่สอง อิสระช้อปปิ้งตามแหล่งสินค้าที่ลูกค้าต้องการ - เข้าโรงแรมที่พัก  
เวลา 8.00 น.     รับประทานอาหารเช้า
เวลา 9.00 น.     เดินทางไปแหล่งขายส่งพร้อมไกด์ส่วนบุคคล
เวลา 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น

วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งตามแหล่งสินค้าที่ลูกค้าต้องการ - เข้าโรงแรมที่พัก  
เวลา 8.00 น.    รับประทานอาหารเช้า
เวลา 9.00 น.    เดินทางไปแหล่งขายส่งพร้อมไกด์ส่วนบุคคล
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งตามแหล่งสินค้าที่ลูกค้าต้องการ -  ท่านอากาศยานกวางโจว - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา 8.00 น.   รับประทานอาหารเช้า
เวลา 9.00 น.   เดินทางไปแหล่งขายส่งพร้อมไกด์ส่วนบุคคล
เวลา XXXX      พร้อมกันที่  ท่านอากาศยาน กวางโจว
เวลา XXXX      เดินทางกับ ถึง ท่ากาศยาน สุวรรณภูมิ

 
อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
3. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ ในโปรแกรม
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,500.- บาท/ท่าน
5. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชำระเพิ่ม)
6. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 20 กิโลกรัม
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)   ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น **
หมายเหตุ:  กรณีผู้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง และ สำหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

เงื่อนไขในการจอง
1. กรุณาชำระมัดจำขั้นต่ำ 15,000.- บาท / ท่าน ภายหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
2. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง
3. กรณีที่มีความต้องการเดินทางในทันที่ กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน ก่อนการเดินทาง

อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่นก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าธรรมเนียมไกด์ ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
4. ค่าทิปสำหรับพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/ครั้ง
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ซึงให้ตามความพึงพอในบริการของลูกค้า)
5. ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 1000 หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)


การยกเลิกการเดินทาง
. ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
. หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
. ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชำระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
· กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
· ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
· กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
· เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
· กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
· สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
· ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
===================================
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย
   (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่  
5.1.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ  
5.2.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6.4 สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

สถานที่แนะนำ สำหรับลูกค้าสามารถเลือกความต้องที่อยากจะไปดูสินค้าได้ ดังนี้
1. กวางโจว
2. เซินเจิ้น
3. อี๋อู
Back to content | Back to main menu