ทัวร์ไต้หวัน - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์  DP_TWITC_IT98
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง  เมษายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Tiger Air (IT)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,888.-  


รหัสทัวร์  DP_TWITC_XW-T26
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง
วันเดินทาง  เมษายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,988.-  


รหัสทัวร์  DP_TWITC_XW-T27
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง
วันเดินทาง  เมษายน -  มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,988.-  


รหัสทัวร์  DP_TWSBT_PK0-261
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง
วันเดินทาง  เมษายน -  กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,991.-  


รหัสทัวร์  DP_TWSBT_PK0-1922
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง  มิถุนายน -  สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Tiger Air (IT)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,991.-  


รหัสทัวร์  DP_TWVWL_VWL_COYOTE
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง
วันเดินทาง  เมษายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,555.-  


รหัสทัวร์  DP_TWVWL_VWL_WOW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง
วันเดินทาง  เมษายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 2 คืน     
สายการบิน Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,555.-  


รหัสทัวร์  DP_TWBIC_TPE002_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง
วันเดินทาง  เมษายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน LionAir (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWBIC_TPE003_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ไทเป 101
วันเดินทาง  เมษายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWBIC_TPE04_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ไทเป 101
วันเดินทาง  เมษายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZTT_TPE_EASY_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เถาหยวน
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJL_(S01)_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วันเดินทาง  เมษายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,500.-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJL_(S02)_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ไทเป 101
วันเดินทาง  เมษายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJL_(S03)_IT
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง  เมษายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Tiger Air (IT)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWITC_XW-T28
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง
วันเดินทาง  เมษายน -  มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,888.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE08
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,777.-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJL_(M01)_CI
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน
วันเดินทาง  เมษายน -  มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน China Airlines (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWSBT_PK0-1935
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ไทเป 101
วันเดินทาง  เมษายน -  กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,991.-  


รหัสทัวร์  DP_TWBIC_TPE01_BR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน
วันเดินทาง  เมษายน -  พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJL_(L02)_CI
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย่หลิว
วันเดินทาง  เมษายน -  กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4 คืน     
สายการบิน China Airlines (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJL(L01.2)_TG
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
21,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJL_(M03)_BR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน     
สายการบิน Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
20,888.-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJL_(M04)_BR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป  อาลีซาน
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
20,555.-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJL(L03)_TG
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJL_(L04)_CI
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง เหย่หลิว
วันเดินทาง  เมษายน -  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน China Airlines (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJL_(M02)_CI
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน
วันเดินทาง  เมษายน -  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน China Airlines (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWHIT_AD-88-04
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทเป 101 ไถจง
วันเดินทาง  เมษายน -  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน China Airlines (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,899.-  


รหัสทัวร์  DP_TWHIT_AD-88-06
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กันายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,888.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ไทเป 101
วันเดินทาง  เมษายน -  มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,777.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE13
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ไทเป 101
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
20,777.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE22
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน
วันเดินทาง  เมษายน -  สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 5 คืน     
สายการบิน China Airlines (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWSBT_PK0-289
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWSBT_PK0-1914
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทเป 101 เย๋หลิว
วันเดินทาง  เมษายน -  กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน China Airlines (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,891.-  


รหัสทัวร์  DP_TWSBT_PK0-1733
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิว
วันเดินทาง  25-29 ก.ค. 61 (วันเฉลิมฯ รัชกาลที่ 10)
               20-24 ต.ค. 61 (วันปิยะมหาราช)
05-09 ธ.ค. 61 (วันชาติ)
ระยะเวลา     5 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,991.-  


Back to content | Back to main menu