เรื่องของ "พาสปอร์ต" - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

เรื่องของ "พาสปอร์ต"


ความหมายของหนังสือเดินทาง

           หนังสือเดินทาง หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Passport เป็นเอกสารสำคัญสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยในหนังสือเดินทางจะมีการระบุข้อมูล
อาทิ ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อรูปถ่าย อายุ สัญชาติ ฯลฯเพื่ออำนวยความสะดวกและใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือลงตราหรือที่เรียกกันว่าวีซ่า (Visa)

ประเภทของหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง แบ่งออกเป็น  4 ประเภท ได้แก่

       หนังสือเดินทางฑูต (Diplomatic) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูตและข้าราชการการเมือง เพื่อใช้เดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น มีสีแดงสด

       หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ สำหรับเดินทางไปราชการนั้น ๆ เป็นเล่มสีน้ำเงิน

       หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ, พนักงานของรัฐ และข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว หรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จะป็นเล่มสีน้ำตาล

       หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป หรือข้าราชการ และพนักงานของรัฐ ก็สามารถใช้ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยกิจธุระส่วนตัว ตัวเล่มจะใช้สีเลือดหมู

          อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศได้เปลี่ยนหนังสือเดินทางธรรมดามาเป็น "หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์" หรือ "E-passport"แล้ว ซึ่งเป็นหนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเดิม ดังนี้  มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data) ได้แก่ รูปใบหน้า และ/หรือ ลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทางมีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหน้งสือเดินทางหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเดิมอย่างไรสามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง  เป็นมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ สามารถตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว อำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง การเข้าเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้หนังสือเดินทางไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้น ส่งผลต่อเนื่องทางบวกด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศ
เอกสารสารสำหรับใช้ทำหนังสือเดินทาง (Passport)

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง (Passport) มีรายละเอียดดังนี้

       สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไปแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง
 (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
2  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
3. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

       กรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ก็จะมีรายละเอียดเอกสารที่ต่างออกไป ดังนี้

1. สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ
2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง
 และหากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา ในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
 ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมา แสดงด้วย
3. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา
 ในกรณีที่บิดา/มารดา หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้
4. เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม
 บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น
5. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

        ส่วนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณี บิดา มารดา ของผู้เยาว์เสียชีวิต, กรณีที่บิดา มารดา ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส,
กรณีที่ไม่สามารถตามหา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้, กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตร อยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด
และไม่สามารถตามหามารดาได้ ซึ่งกรณีเหล่านี้ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย
ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง

1. รับบัตรคิว
2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก หรือสูติบัตรฉบับจริง (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อตรวจสอบข้อมูล
3. ในการทำหนังสือเดินทางจะมีการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ คือมีการวัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้าย และนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
4. แจ้งความประสงค์ว่าจะมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง หรือต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์
5. ชำระค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะต้องชำระค่าส่งไปรษณีย์เพิ่มเติม 40 บาท จากนั้นรับใบเสร็จรับเงินและรับใบนัดรับเล่ม

กรณียื่นขอทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล หรือสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ จะสามารถรับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง และหากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5-7 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)
กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัด หนังสือเดินทางจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5-7 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง และวันเสาร์-อาทิตย์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับหนังสือเดินทาง

       กรณีรับด้วยตัวเอง

       1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ
       2. ใบรับหนังสือเดินทาง

       กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน

1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ถือหนังสือเดินทาง
2. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน
3. ใบรับหนังสือเดินทางที่ลงนามมอบอำนาจแล้ว

หนังสือเดินทางหาย ทำอย่างไร

       กรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและรับใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย
กรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตน หรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
กรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศแล้วต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งานทันที

วันเวลา และสถานที่ที่สามารถติดต่อทำหนังสือเดินทางได้

       กรมการกงสุล
      123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
       โทรศัพท์ 0 2981 7257
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-15.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
       อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
       โทรศัพท์ 0 2422 3431
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
       ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
       โทรศัพท์ 0 2136 3800-01
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
       ศูนย์การค้าบิ๊กซี สุวินทวงศ์ ชั้น 2 แขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
       โทรศัพท์ 0 2024 8362
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
       ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น
       โทรศัพท์ 0 4324 2707, 0 4324 2655
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
       ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
       โทรศัพท์ 0 5389 1535-6  
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงราย
       อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตําบลริมกก
       อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
       โทรศัพท์ 053 175 375
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
       ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน
       อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
       โทรศัพท์ 0 7432 6510
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
      อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
       โทรศัพท์ 0 4534 4581-2
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
       โทรศัพท์ 0 7727 4940, 0 7727 4942-3
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา
       ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
       โทรศัพท์ 0 4424 3132 , 0 4424 3124
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี
       ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
       ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
       โทรศัพท์ 0 4221 2827, 0 4221 2318
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก
      ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์
      อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
      โทรศัพท์ 0 5525 8173, 0 5525 8155
      วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

  
       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา
       ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
       ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
       โทรศัพท์ 0 7327 4526 , 0 7327 4036
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดภูเก็ต
       ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
       โทรศัพท์ 0 7622 2080-81
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา
       ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว ชั้น 1 ตำบลหนองปรือ
       อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
       โทรศัพท์ 0 3842 2438
       วันจันทร์-ศุกร์ 10.00-18.00 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครสวรรค์
       ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน
       อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
       โทรศัพท์ 0 5623 3453-4
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

       สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดจันทบุรี
       อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่
       อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
       โทรศัพท์ 039 301 706-9
       วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทาง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางใหม่ได้ที่เว็บไซต์ consular.go.th
หรือกรมการกงสุล โทรศัพท์ 0 2981 7257


Back to content | Back to main menu